"कृषि, वन, पर्यटन, जलासाय र पूर्वाधार: खुसी, सुखी बुद्धभूमीको मूल आधार"

आ.व. २०७५ मा लक्षित बर्गका कार्यक्रमहरूको आवेदन माग सम्बन्धी सुचना