FAQs Complain Problems

समाचार

घरनक्सा अभिलेख तथा घरनक्शा प्रमाणितको

लाग्ने समय: 
सोही दिन,सर्जमिनको हकमा बढीमा २० दिनभित्र
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा अध्यक्ष,सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
-
आवश्यक कागजातहरु: 

१.निवेदन, 
२.जग्गाधनि प्रमाणपत्र, 
३.नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रतिलिपी, 
४.चा.लु आ.व.मा तिरेको मालपोत र घरकर वा एकीकृत सम्पतिकर तिरेको रसिद वा कर निर्धारण स्वीकृत भएको कागजात , 
५.जग्गाको ब्लु प्रिन्ट , 
६.निमार्ण भएको घरको नक्सा  (घर बहालमा भएको भए बहाल कर तिरेको रसिद)