"कृषि, वन, पर्यटन, जलासाय र पूर्वाधार: खुसी, सुखी बुद्धभूमीको मूल आधार"

मिति: २०७५।१०।१७ गते नगर कार्यपालिकाको बैठकका निर्णयहरू