"हाम्रो नगर हाम्रो गाउँ, सबै बालबालिकालार्इ विद्यालय पु-याऔं"

मिति: २०७५।१०।१७ गते नगर कार्यपालिकाको बैठकका निर्णयहरू