"कृषि, वन, पर्यटन, जलासाय र पूर्वाधार: खुसी, सुखी बुद्धभूमीको मूल आधार"

व्यक्तिगत घटना दर्ता सम्बन्धमा ।

आर्थिक वर्ष: