"कृषि, वन, पर्यटन, जलासाय र पूर्वाधार: खुसी, सुखी बुद्धभूमीको मूल आधार"

IT Officer भर्ना सम्बन्धमा बुद्धभूमी नगरपालिका नगरकार्यपालिकाकाे लागि १ जना IT Officer भर्ना सम्बन्धी सूचना

आर्थिक वर्ष: