"कृषि, वन, पर्यटन, जलासाय र पूर्वाधार: खुसी, सुखी बुद्धभूमीको मूल आधार"

नगरपालिका बोर्डका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

मिति: २०७५।१०।२५ गते नगर कार्यपालिकाको बैठकका निर्णयहरू

७५/७६ 02/13/2019 - 11:44 PDF icon New Doc 2019-02-13 09.38.54.pdf

मिति: २०७५।१०।१७ गते नगर कार्यपालिकाको बैठकका निर्णयहरू

७५/७६ 02/08/2019 - 12:23 PDF icon New Doc 2019-02-08 12.11.24.pdf

मिति: २०७५।१०।१० गते नगर कार्यपालिकाको बैठकका निर्णयहरू

७५/७६ 01/31/2019 - 14:38 PDF icon New Doc 2019-01-31 12.52.58.pdf

मिति: २०७५।०९।१९ गते नगर कार्यपालिकाको बैठकका निर्णयहरू

७५/७६ 01/11/2019 - 11:42 PDF icon New Doc 2019-01-29 10.25.19.pdf

मिति: २०७५।०८।२९ गते नगर कार्यपालिकाको बैठकका निर्णयहरू

७५/७६ 12/20/2018 - 13:43 PDF icon New Doc 2018-12-20 13.34.48.pdf

मिति: २०७५।०७।२७ गते नगर कार्यपालिकाको बैठकका निर्णयहरू

७५/७६ 11/14/2018 - 14:03 PDF icon New Doc 2018-11-14 13.15.39.pdf

मिति: २०७५।०७।०७ गते नगर कार्यपालिकाको बैठकका निर्णयहरू

७५/७६ 10/28/2018 - 12:46 PDF icon New Doc 2018-10-28 12.27.11.pdf

मिति: २०७५।०६।१६ गते नगर कार्यपालिकाको बैठकका निर्णयहरू

७५/७६ 10/09/2018 - 14:16 PDF icon New Doc 2018-10-05 13.36.26.pdf

मिति: २०७५।०५।३१ गते नगर कार्यपालिकाको बैठकका निर्णयहरू

७५/७६ 10/01/2018 - 15:13 PDF icon New Doc 2018-10-01 15.02.36 (1).pdf

मिति: २०७५।०४।२७ गते नगर कार्यपालिकाको बैठकका निर्णयहरू

७५/७६ 08/17/2018 - 11:01 PDF icon New Doc २०७५-०४-२७.pdf