"कृषि, वन, पर्यटन, जलासाय र पूर्वाधार: खुसी, सुखी बुद्धभूमीको मूल आधार"

राजपत्र

प्रकार:

आर्थिक वर्ष: