FAQs Complain Problems

नागरिक वडापत्र

बुद्धभूमी नगरपालिका नागरिक वडापत्र

नागरिक वडापत्र

क्र.स.

सेवा सुविधाको नाम

निवेदकले पेश गर्नुपर्ने आवश्यक पर्ने कागजातहरु

सेवा सुविधा प्राप्त गर्न आवश्यक पर्ने कागजातहरु

जिम्मेवार अधिकारी र लाग्ने समय

लाग्ने दस्तुर

Pages