FAQs Complain Problems

समाचार

बुद्धभूमी नगरपालिका नगर सभाबाट पारित एेन नियमावलीहरू

  • बुद्धभूमी नगरपालिका पदाधिकारीहरूकाे अाचारसंहिता २०७४
  • बुद्धभूमी नगर कार्यपालिकाकाे बैठक सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४
  • बुद्धभूमी नगर कार्यपालिकाकाे (कार्यविभाजन) नियमावली २०७४
  • बुद्धभूमी नगर कार्यपालिकाकाे (कार्य सम्पादन) नियमावली २०७४
  • बुद्धभूमी नगर कार्यपालिकाकाे निर्णय वा अादेश र अधिकारपत्रकाे प्रमाणीकरण (कार्यविधि) नियमावली २०७४
  • बुद्धभूमी नगरपालिकाकाे नगर सभा सञ्चालन कार्यविधि २०७४ 

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: