"हाम्रो नगर हाम्रो गाउँ, सबै बालबालिकालार्इ विद्यालय पु-याऔं"

मिति: २०७५।११।२६ गते नगर कार्यपालिकाकाे बैठकका निर्णयहरू