"कृषि, वन, पर्यटन, जलासाय र पूर्वाधार: खुसी, सुखी बुद्धभूमीको मूल आधार"

मिति: २०७६।०१।२६ गते नगर कार्यपालिकाकाे बैठकका निर्णयहरू