FAQs Complain Problems

समाचार

हकवाला वा हकदार प्रमाणित

लाग्ने समय: 
सोही दिन,सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिनभित्र
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा अध्यक्ष,सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
-
आवश्यक कागजातहरु: 

 नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र निवेदन 
 नाताप्रमाणित प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि 
 हकदार प्रमाणितका लागि स्थलगत सर्जमिन 
 हकदार प्रमाणित गर्ने थप प्रमाण कागज 
 चालु आ। व। सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा 
 एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद 
 आवश्यकता अनुसारसर्जमिन मुचुल्का