FAQs Complain Problems

समाचार

नागरिक वडापत्र

बुद्धभूमी नगरपालिका नागरिक वडापत्र

नागरिक वडापत्र

क्र.स.

सेवा सुविधाको नाम

निवेदकले पेश गर्नुपर्ने आवश्यक पर्ने कागजातहरु

सेवा सुविधा प्राप्त गर्न आवश्यक पर्ने कागजातहरु

जिम्मेवार अधिकारी र लाग्ने समय

लाग्ने दस्तुर

Pages