FAQs Complain Problems

बुद्धभूमी नगरपालिकाबाट प्रकाशित बुद्धभूमी राजपत्र २०७५ बैशाख १२ गते

  • बुद्धभूमी नगरपािलकाकाे अार्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेकाे एेन, २०७४
  • बुद्धभूमी नगरपालिकाकाे स्थानीय कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन एेन, २०७४
  • स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधी एेन, २०७४
  • बुद्धभूमी नगरपािलकाकाे न्यायिक समितिले उजुरीकाे कारवाही  किनारा गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेकाे  विधेयक २०७४
  • शिक्षा  नियमावली, २०७४
  • बुद्धभूमी नगरपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन  निर्देशिका, २०७४

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

प्रकार:

आर्थिक वर्ष: