FAQs Complain Problems

बुद्धभूमि राजपत्र अंक १४

1. बुद्धभुमि नगरपालिका स्तरिय महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाह रुको परिचालन र सामाजिकरण सम्वन्धि कार्याविधि २०७८
2. साना कृषि मेशिनरी उपकरण अनुदान कार्यक्रम कार्यविधि २०७७ तथा साना कृषि मोशिनगरी उपकरण अनुदान कार्यक्रम कार्यविधि २०७७ को र साना सिचाई (मोटर तथा पम्पसेट) मा ७० प्रतिशत अनुदानमा वितरण कार्यक्रम कार्यविधि २०७७ को देहायका दफा हरूमा देहाय बमोजिम संशोधन भएकाले सरोकारवालालाई जानकारी सम्बन्धमा"
 

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

प्रकार:

आर्थिक वर्ष: