FAQs Complain Problems

बुद्धभूमि राजपत्र अंक-१०

1. बुद्धभूमि नगर क्षेत्रभित्र वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत को संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७७
2. बुद्धभूमि नगरपालिकाको सार्वजनिक निजी साझेदारी ऐन २०७७
3. बुद्धभुमि नगरपालिका श्रममैत्री नीति २०७७
4. बुद्धभूमि नगरपालिकाको पशुपन्छी बिकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यबिधि २०७७
5. अति विपन्न तथा विदेशबाट फर्किएका विपन्न परिवारका सदस्य/व्यवसाय उन्मुख यवुा कृषकलाई प्रोत्साहन अनुदान कार्यक्रम (तरकारी/मौरी/च्याउ/केरा तथा फलफूल खेती) कार्यविधि २०७७ संशोधन परिमार्जन सम्बन्धमा

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

प्रकार:

आर्थिक वर्ष: