FAQs Complain Problems

बुद्धभूमि राजपत्र अंक-७

1. बुद्धभूमी नगरपालि काको विनियोजन ऐन, २०७७
2. बुद्धभूमि नगरपालिकाको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको आर्थिक ऐन, २०७७
3. नगर प्रहरी छनौट, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि - २०७७
4. बुद्धभूमि नगरपालिकाको क्षेत्रभित्र टोल विकास संस्थाको गठन तथा परिचालन सम्बन्धी कार्यविधि -२०७७
5. बुद्धभूमि नगरपालिकाको संस्था दर्ता तथा नियमन सम्बन्धी कार्यविधि -२०७७
6. विद्युतिय रिक्सा सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा नियमन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

प्रकार:

आर्थिक वर्ष: