FAQs Complain Problems

व्यवसाय नविकरण

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
सोही दिन,सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिनभित्र
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा अध्यक्ष,सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
-
आवश्यक कागजातहरु: 

 निवेदन पत्र 
 नागरिकता प्रमाणिपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपी
 स्थानीय तहबाट दर्ता भएको व्यवसाय दर्ताको प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपी 
 बहाल सम्झौताको प्रतिलिपी 
 बहाल कर तिरेको रसिद, 
 आफ्नै घर टहरा भए चा।लु। आ।व। सम्मको मालपोत र घरजग्गा कर तिरेको