FAQs Complain Problems

बुद्धभूमी नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय भवन

Read More

नगरपालिका परिसर भित्र रहेको फुलबारी

Read More

बुद्धभूमी नगरपालिकाको नबौं नगर सभाको झलक

Read More

बुद्धभूमी नगरपालिकाको नगरसभा सदस्यज्यूहरू

Read More

बुद्धभूमी नगरपालिकाको कर्मचारीहरु

Read More

परिचय

शान्तिका अग्रदुत गौतम बुद्धको नामबाट नामाकरण गरिएको बुद्धभुमी  नगरपालिका कपिलवस्तु जिल्लाको उत्तरी भागमा अवस्थित छ । नेपालको पुनर्संरचना गर्ने क्रममा स्थानीय तहको गठन गर्दा साविकका २ वटा नगरपालिकाहरु बुद्धवाटिका र भृकुटी नगरपालिका तथा साविकका ३ वटा गाउँ विकास समितिहरु मानपुर, महुवा र धनकौलीलाई मिलाएर यस नगरपालिकाको स्थापना २०७३ फागुन २६ गते भएको हो । यो नगरपालिका ऐतिहासिक, पुरातात्विक, सामाजिक, वातावरणीय तथा आर्थिक हिसाबले परापूर्वकाल देखि नै एक महत्वपूर्ण विशिष्ट स्थलको रुपमा परिचित हुँदै आएको छ । यस नगरपालिकाका पूर्वमा वाणगंगा र कपिलवस्तु नगरपालिका, पश्चिममा शिवराज नगरपालिका, उत्तरमा अर्घ

जन प्रतिनिधि

नगर प्रमुख
9857050290
नगर उप प्रमुख
9814441303

कर्मचारी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
9857088111
पशु विकास अधिकृत आठौं
9847225178

सेवाहरू

सेवा प्रकारः- धारा जडान सिफारिस
सेवा समयः-
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष,सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- -
आवश्यक कागजातहरुः-

 नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र निवेदन पत्र 
 नक्सा पास वा नामसारी नक्सा भएको प्रमाणको 
 प्रतिलिपि
 जग्गा धनी प्रमाण पूर्जाको प्रतितिपि 
 चालु आ। व। सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद वा कर निर्धारण स्वीकृत भएको कागजात

सेवा प्रकारः- घरनक्सा अभिलेख तथा घरनक्शा प्रमाणितको
सेवा समयः-
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष,सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- -
आवश्यक कागजातहरुः-

१.निवेदन, 
२.जग्गाधनि प्रमाणपत्र, 
३.नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रतिलिपी, 
४.चा.लु आ.व.मा तिरेको मालपोत र घरकर वा एकीकृत सम्पतिकर तिरेको रसिद वा कर निर्धारण स्वीकृत भएको कागजात , 
५.जग्गाको ब्लु प्रिन्ट , 
६.निमार्ण भएको घरको नक्सा  (घर बहालमा भएको भए बहाल कर तिरेको रसिद)

सेवा प्रकारः- सामाजिक सुरक्षा भत्ताको आवेदन
सेवा समयः-
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष,सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- -
आवश्यक कागजातहरुः-

 नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र तोकिएको ढाचाँमा निवेदन 
  बिधुवा महिलाको हकमा पतिको मृत्यु दर्ताको प्रतिलिपी , 
 साठि वर्ष पुरा भएका एकल महिलाको हकमा विवाह नगरी बसेको खुल्ने कागजात, 
 सम्बन्ध बिच्छेद भएको महिलाको हकमा अदालको फैसलाको प्रतिलिपी, 
अशक्त अपाङगताको हकमा महिला विकास कार्यालयको रातो रंगको कार्ड तथा आशिंक अशक्त अपांगताकोहकमा निलोकार्डको प्रतिलिपी , 
 पाचँ वर्ष मुनिका दलित बालवालिकाको हकमा संरक्षकको नागरिकता तथा बालबालिकाको जन्मदर्ताको प्रतिलीपी तथा बसाईसराई गरि आउनेले बसाईसराईदर्ताको प्रतिलिपी 
 घर बहाल कर तिर्नु पर्ने भए बहाल कर तिरेको रसिद, चालु आ। व। सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद वा कर निर्धारण स्वीकृत भएको कागजत तथा अन्य स्थानबाट भत्ता लिदै आएकोमा कार्डको प्रतिलिपी तथा उक्त कार्यालयको सिफारिस पत्र

सेवा प्रकारः- उल्लेखित बाहेक अन्य स्थानीय आवश्यकता अनुसारका सिफारिस/ प्रमाणितहरु
सेवा समयः-
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष,सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- -
आवश्यक कागजातहरुः-

 नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र निवेदन 
 विषय सँग सम्बन्धित प्रमाण कागजात 
 घर बहाल कर तिर्नु पर्ने भए बहाल कर तिरेको रसिद, चालु आ। व। सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद वा कर निर्धारण स्वीकृत भएको कागजात

सेवा प्रकारः- व्यवसाय नविकरण
सेवा समयः-
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष,सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- -
आवश्यक कागजातहरुः-

 निवेदन पत्र 
 नागरिकता प्रमाणिपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपी
 स्थानीय तहबाट दर्ता भएको व्यवसाय दर्ताको प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपी 
 बहाल सम्झौताको प्रतिलिपी 
 बहाल कर तिरेको रसिद, 
 आफ्नै घर टहरा भए चा।लु। आ।व। सम्मको मालपोत र घरजग्गा कर तिरेको
 

सेवा प्रकारः- नयाँ व्यवसाय दर्ता
सेवा समयः-
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष,सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- -
आवश्यक कागजातहरुः-

  निवेदन पत्र 
 नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपी
 विदेशीको हकमा राहदानीको प्रमाणित प्रतिलिपि वा सम्बन्धित दुतावासको निजको परिचय खुल्ने सिफारिस
 २ प्रतिफोटो 
घर बहाल सम्झौता 
आफ्नै घर टहरा भए चा।लु। आ।व। सम्मको मालपोत र घरजग्गा कर तिरेको
 स्थानीय तहको नाममा दर्ता नगरी प्यान वा अन्य निकायमा दर्ता गरी व्यवसाय दर्ता गरेको हकमा प्यान दर्ता वा अन्य निकायबाट जारी गरेको व्यवसाय प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपी

सेवा प्रकारः- विवाह दर्ता
सेवा समयः-
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा सचिव,सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- -
आवश्यक कागजातहरुः-

 निवेदन पत्र 
 दुलाहा(दुलहीको नागरीकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि 
 दुलहीको नागरिकता नभएमा बाबु, आमा दाजुभाईको नागरीकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि  चालु आ।व। सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद,  दुलहिको नागरिकता नभए जन्मदर्ता, शैक्षिक प्रमाणको प्रतिलिपी

सेवा प्रकारः- सम्बन्ध विच्छेद दर्ता
सेवा समयः-
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा सचिव,सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- -
आवश्यक कागजातहरुः-

 निवेदन पत्र 
अदालतबाट सम्बन्ध विच्छेद भएको फैसलाको
प्रमाणित प्रतिलिपि 
 पतिपत्नीको नागरीकताको प्रतिलिपि १र१ प्रति 
 केटाको स्थायी ठेगना सम्बन्धित वडाको हुनु पर्ने ।

जानकारी